Hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom:

Hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom được thiết kế riêng theo yêu cầu đặc thù quản lý đào tạo của từng khách hàng:

LMS: Hệ thống quản lý đào tạo tập trung vào người học

– Tạo ra môi trường, kế hoạch học tập cho người dùng
– Tạo ra các công cụ hỗ trợ làm phong phú môi trường học tập
– Tạo ra các tương tác giữa người dùng gồm quản trị, quản lý, giảng viên, trợ giảng, học viên, khách
– Các công cụ đánh giá

LCMS: Hệ thống quản lý nội dung đào tạo, là môi trường để tạo ra nội dung học tập, các bài kiểm tra, đánh giá…

– Tạo, lưu trữ, tái sử dụng và quản lý nội dung học tập
– Quản lý quy trình tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và phân phối nội dung học tập

Mô hình hệ thống đào tạo trực tuyến EduCom: